Ausfluch

D'Amicale vun de Beetebuerger Pompjeeën invitéiert dech op den Ausfluch 2024, dëst an d'Phantasialand op Brühl. Mir bieden dech, dech wegl. bis den 1. August 2024 iwwert dëse Site un-/ oder ofzemellen.

 

  • Datum: Donnechdes 12. September 2024
  • Départ: 07h00 am CIS (RdV 06h45)
  • Retour: géint 21h00
  • d'Amicale iwwerhëllt d'Käschten fir de Bus a fir d'Entrée. D'Iessen a Gedrénks muss vu jidderengem selwer bezuelt ginn.